Общо събрание на акционерите за отчитане на 2022 година

Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на "Вега" АД за отчитане на 2022 година

изтегли

 

Пълномощно за представляване на акционер пред Общото събрание на акционерите на "Вега" АД за отчитане на 2022 година

изтегли

Годишен доклад за дейността на "Вега"АД-Плевен през 2022 година

Годишен финансов отчет на "Вега"АД-Плевен за 2022 година

Доклад на регистрирания одитор за 2022 година

Отчетен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 година

Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на СД на дружеството за 2022 година

Отчет на одитния комитет на дружеството за 2022 година

Политика за възнагражденията на СД на дружеството

Декларация за спазване на Кодекса за корпоративно управление за 2022 година

Протокол от Общото събрание на акционерите за отчитане на 2022 година

Протокол от Общото събрание на акционерите за отчитане на 2021 година

Допълнителна информация за "Вега"АД-Плевен може да изтеглите от тук

изтегли

Счетоводната политика на "Вега"АД-Плевен може да изтеглите от тук

Вътрешна информация касаеща цената на ценните книжа може да изтеглите от тук

Междинен доклад за дейността на "Вега"АД-Плевен може да изтеглите от тук

Декларации от членовете на съвета на директорите на "Вега"АД- Плевен

 

Финансов отчет за първо тримесечие на 2009г.

Счетоводен баланс за първо тримесечие на 2009г може да изтеглите от тук

изтегли

 

Допълнителна информация за "Вега"АД-Плевен може да изтеглите от тук

изтегли

Счетоводната политика на "Вега"АД-Плевен може да изтеглите от тук

Вътрешна информация касаеща цената на ценните книжа може да изтеглите от тук

Междинен доклад за дейността на "Вега"АД-Плевен може да изтеглите от тук

Декларации от членовете на съвета на директорите на "Вега"АД- Плевен