Aрхив общо събрание на акционерите за отчитане на 2014 година

 

документи общо събрание 2014

изтегли

 

Общо събрание на акционерите за отчитане на 2015 година

 

Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на "Вега" АД за отчитане на 2015 година

изтегли

 

 

Пълномощно за представляване на акционер пред Общото събрание на акционерите на "Вега" АД за отчитане на 2015 година

изтегли

 

Годишен доклад за дейността на "Вега"АД-Плевен през 2015 година

Годишен финансов отчет на "Вега"АД-Плевен за 2015 година

Доклад на регистрирания одитор за 2015 година

Отчетен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2015 година

Отчет на одитния комитет на дружеството за 2015 година

Протокол от Общото събрание на акционерите за отчитане на 2015 година

Протокол от Общото събрание на акционерите за отчитане на 2014 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Всички права запазени © ВЕГА-АД